ร้อยเอ็ด…นางสาวกรชวัล สมภักดี ประธานกรรมการบริหาร”​กอระเอ็นเตอร์ไพร์ช”​ร่วมเดินหน้า”​ส่งเสริมเกษตรกรพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้**

ร้อยเอ็ด…นางสาวกรชวัล สมภักดี ประธานกรรมการบริหาร”​กอระเอ็นเตอร์ไพร์ช”​ร่วมเดินหน้า”​ส่งเสริมเกษตรกรพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้**
เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกคลัสเตอร์แปลงนาข้าวหอมมะลิออร์แกรนิก 100% เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิไทย พร้อมพัฒนา แปรรูป และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวไทยออกสู่ตลาดโลก***
วันที่​(11​กัน​ยา​ยน​2563)​เมื่อเวลา 09.30​ น.นางสาวกรชวัล สมภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท’กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ช’​ จำกัด (มหาชน)​ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร โดยเริ่มตันจากข้าวและพืชเกษตรอื่นๆ เปิดเผยของเรา เกิดจากแรงบันดาลใและความภาคภูมิใจอาชีพเกษตรกรไทย
***** ในฐานะที่เป็นลูกหลานที่เกิดในพื้นที่ทุ่งกุลาไห้ที่เห็นราคา “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” ตกต่ำอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี และเกษตรกรไทยยังยากจน ทั้งทีหอมมะลิของเรามีความต้องการมากในตลาดโลก จากแนวคิดดังกล่าว จึงเริ่มทำการศึกษา ค้นคว้า เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) จึงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผืนดินทุ่งกุลาร้องไห้แห่งนี้ ด้วยการยกระดับข้าวไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้กลับมาประกอบอาชีพในผืนนาของพ่อแม่ และร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดให้เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกและต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาดโลก
*“บริษัท กอระ เอ็นตอร์ไพรช์”​จำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิต แปรรูป จัดจำหน่าย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวและสมุนไพรไทย เน้นวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อสะท้อนถึงแก่นรากฐานวิถีชีวิตเกษตรกร ประเพณี วัฒนธรรม​ไทยสู่ความเป็นสากล โดยการขับเคลื่อนด้วย 5 พันธกิจหลักสำคัญของบริษัท คือ

 • 1.วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวและสมุนไพรไทย 2.ผลิตข้าวออร์แกนิกและสมุนไพรไทย เพื่อการบริโภคและการจัดจำหน่าย(ต้นน้ำ) 3.แปรรูปข้าวเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวและสมุนไพรไทย(กลางน้ำ) 4.จำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ(ปลายน้ำ) 5.ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายให้กับเกษตรกร 6ส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ผ่านกิจกรรมภาคการเกษตรให้กับเด็ก ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ”จากที่ทราบกันดีว่า “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด​ร้อยเอ็ด เป็น 1 ใน 5 แหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของไทย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกรรมการข้าว ได้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้ (Khao Hom Mali Thung Kula Rong Ha) กับสหภาพยุโรป(EB) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 และสภาพยุโรปได้รับขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556 บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในทุ่งกุลาร้องไห้ จึงได้ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายสู่ความเป็น”คลัสเตอร์แปลงนาข้าวหอมมะลิ ออร์แกรนิคภาคอีสาน โดยปัจจุบันเรามีแปลนปลูกข้าวหอมมะลิออร์แกนิกในพื้นที
  ของกลุ่มรวมกว่า 50,000ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ และยโสธร
  โดยมีส่วนของแปลงนาของบริษัทฯ จำนวน 500 ไร่ ทั้งนี้วางเป้าหมายที่จะขยายคลัสตอร์แปลงนาให้เพิ่มมากขึ้น คาดใน 5 ปีจะมีคลัสเตอร์แปลงนารวม 200,000 ไร่ทั่วประเทศ*เดอะมอลล์, เซเว่น อีเลฟเว่น, ไปรษณีย์ไทย และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ส่วนตลาดต่างประเทศ โดยจะเน้นเจาะกลุ่มตลาดพรีเมียมในต่างประเทศผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวไรช์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิแดง และผลิตภัณฑ์จากข้าวแปรรูปกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรอง
  ในประเทศและระดับสากล ซึ่งในอนาคตจะเป็นสินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าสูงให้กับริษัทที่ผลิตสินค้าออร์แกนิก โดยแบ่งสินค้าเป็น 2 ระยะ ในระยะแรก(ปี 2561-2562) สินค้าอินทรีย์ ส่วนแผนระยะที่สองจะเข้าสู่ช้าวออร์แกนิกตามมาตรฐานสากลทั้งหมดภายใน 5 ปี ซึ่งปัจจุบัน​อยู่ระหว่างการประเมินมาตรฐาน​ ในยุคปัจจุบัน ด้วยการพิสูจน์​ให้กับ “ข้าวไทย” โดยการนำผลงานวิจัยมาช่วยในเรื่องภาคการเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับเกษตรกรไทย ให้สมารถลงมือทำได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแนวทางที่ทางบริษัทได้ดำเนินการพร้อมแผนรองรับใน 5 ปี เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถพัฒนาและยกระดับคุณกาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน”
  /////////
  คณิต ไชย​จันทร์,บ​พิตร​จำปา, กูลศักดิ์​แสง​ศักดิ์​ ภาพข่าว, ศรีไพรทูล​ธรรม​/รายงาน​

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *